Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid

Wat is de CTT?

Wat is en doet de Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid.

Lees meer »

Vergaderdata CTT

Hier kunt u de vergaderdata van de CTT vinden.

Lees meer »

Formulieren downloaden

... voor aanmelding bij de CTT.

Lees meer »

TLV

Hier vindt u alles over een toelaatbaarheidsverklaring.

Lees meer »

Werkwijze van de CTT

Wanneer een leerling vastloopt in het onderwijs kan (het bevoegd gezag van) de school waar de leerling onderwijs volgt een aanmelding doen voor bespreking in de CTT. De CTT adviseert het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het Speciaal (Basis) Onderwijs.

De CTT werkt niet middels vastgestelde criteria. Voor elk kind wordt er een zorgvuldige afweging gemaakt op basis van de onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsbehoeften vanuit de (school)omgeving. 

Wanneer de CTT positief adviseert en plaatsing op het SBO of SO passend is, wordt er een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd. Deze wordt aangevraagd bij en afgeven door SWV Hanzeland PO (2305 PO). Met deze TLV wordt plaatsing op het SBO of SO mogelijk. De aanvraag voor de TLV voor het SO of SBO wordt onderbouwd aan de hand van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind. Daarnaast wordt aangegeven aan welke doelen er moet worden gewerkt en wat de geldigheidsduur van de verklaring is.

Als de verklaring afloopt, gaat de leerling in principe terug naar school van herkomst.  Als dit niet wenselijk is, dient de SBO of SO school waar het kind onderwijs volgt opnieuw een TLV aan te vragen (TLV verlenging) en deze aanvraag te onderbouwen. 

De commissie kan alleen positief of negatief adviseren ten aanzien van een aanvraag. De school dient in samenwerking met de ouders en zo nodig betrokken hulpverlenende instanties van het kind een keuze te maken voor een bepaald type aanvraag (SO of SBO). Wanneer de CTT negatief besluit, dan moet de school in overleg met ouders en het bevoegd gezag opnieuw bekijken wat er binnen de basisschool mogelijk is. Hierbij kan de school ondersteuning krijgen vanuit het cluster waar zij onder vallen. 

 

Aanmelding bij CTT

Aanmelding bij de CTT gebeurt door (het bestuur van) de school van de desbetreffende leerling. Het bestuur van de school heeft vanaf 1 augustus 2014 namelijk de zorgplicht over hun leerlingen en is dus (financieel) verantwoordelijk voor de passende onderwijszorg aan hun leerlingen.

De CTT werkt met Kindkans, een online registratiesysteem met een rechtstreekse koppeling aan leerlingvolgsystemen. Het meest gebruikte leerlingvolgsysteem is ParnasSys. Aanmelden bij de CTT kan door onderstaande stappen te doorlopen.

De benodigde formulieren die nodig zijn voor de aanmelding van leerlingen bij de CTT zijn te downloaden via deze website.

 

Aanmelding leerling vanuit de basisschool of bij overstap van SBO naar SO / SO naar SBO:

 • Via ParnasSys een Kindkans zorgvraag insturen. Deze komt automatisch bij de CTT terecht voor alle scholen binnen samenwerkingsverband Hanzeland PO.
 • De volgende bijlagen dienen verplicht toegevoegd te worden: 
  • Aanmeldingsformulier CTT downloaden en invullen (zie map download formulieren)
  • Digitaal aanvraagformulier voor de Toelaatbaarheidsverklaring downloaden en invullen (zie map formulieren downloaden) lees hierbij zorgvuldig de toelichting!
  • Een ingevuld formulier Onderbouwing aanvraag CTT downloaden en invullen (zie map download formulieren)
  • Het ontwikkelingsperspectief van de leerling (vanaf de middenbouw is ook het uitstroomprofiel verplicht)
  • Uitdraai didactische gegevens LVS
  • Relevante dossierinformatie toevoegen die niet ouder is dan 2 jaar (denk aan; verslagen/handelingsplannen hulpverlening, diagnostische rapportages, medische informatie, logopedische informatie, psychologische/intelligentie onderzoeken, gedragsmatige onderzoeken, verslagen van voorschoolse instellingen) 

Het secretariaat van de CTT beoordeelt of het dossier compleet is en plant alleen complete dossiers in voor vergaderingen. 

 

Aanmelding TLV verlenging voor leerling vanuit het Speciaal (Basis) Onderwijs:

 • Rechtstreeks via Kindkans een zorgvraag insturen door een nieuwe hulpvraag aan te maken. Deze komt automatisch bij de CTT terecht voor alle scholen binnen samenwerkingsverband Hanzeland PO
 • De volgende bijlagen dienen verplicht toegevoegd te worden: 
  • Aanmeldingsformulier CTT downloaden en invullen (zie map download formulieren)
  • Digitaal aanvraagformulier voor de Toelaatbaarheidsverklaring downloaden en invullen (zie map formulieren downloaden) lees hierbij zorgvuldig de toelichting!
  • Een ingevuld formulier Onderbouwing TLV verlenging SBO /SO downloaden en invullen (zie map download formulieren)
  • Het ontwikkelingsperspectief van de leerling (vanaf de middenbouw is ook het uitstroomprofiel verplicht).
  • Een uitdraai van de didactische resultaten uit het leerling volgsysteem.
  • Relevante dossierinformatie toevoegen die niet ouder is dan 2 jaar (denk aan; verslagen/handelingsplannen hulpverlening, diagnostische rapportages, medische informatie, logopedische informatie, psychologische/intelligentie onderzoeken, gedragsmatige onderzoeken, verslagen van voorschoolse instellingen)

Het secretariaat van de CTT beoordeelt of het dossier compleet is en plant alleen complete dossiers in voor vergaderingen. 

 

Aanmelding leerling vanuit de voorschoolse instroom:

Zie hiervoor een uitgebreide omschrijving en toelichting onder de button Voorschoolse instroom via de CTT.

 

Behandeling dossiers

 • Wanneer het dossier compleet is, wordt het ingepland voor bespreking. Een compleet dossier moet minimaal 2 werkweken voor de ingeplande vergadering aanwezig zijn. TLV verlengingsaanvragen moeten minimaal 3 werkweken voor de TLV verleningsvergadering compleet aanwezig zijn. 
 • Secretariaat beoordeelt of de verplichte stukken aanwezig zijn. Wanneer de ouders van de leerling geen toestemming geven voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring wordt er door de coördinator van de CTT contact gezocht met de ouders en wordt er een gesprek gepland waarbij ouders hun visie kunnen delen. Hiervan wordt een gespreksverslag gemaakt wat wordt toegevoegd aan het dossier. 
 • Dossier wordt besproken in de CTT. De CTT geeft een advies ten aanzien van toelaatbaarheid. Met dit deskundigenadvies wordt de toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband. 
 • Na afloop van de bespreking wordt er contact opgenomen met ouders en de school van herkomst
 • Het samenwerkingsverband stuurt de TLV en het deskundigenadvies naar ouders en het aanvragende schoolbestuur
 • Wanneer er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven door het samenwerkingsverband, kan het bestuur van de huidige school van het kind in samenwerking met ouders het kind aanmelden bij de SBO of SO school.
 • Het SBO of de SO school controleert of er een TLV is afgegeven voor het kind en kan het kind formeel inschrijven als zij vanuit het schoolondersteuningsprofiel ook een passende plek aan het kind kunnen bieden. 
 • Het dossier wordt door de school van aanmelding overgedragen naar de SBO of SO school.
 • De school waar het kind ingeschreven staat is verantwoordelijk voor het opnieuw aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring bij het verlopen van de geldigheidsduur. 

 

Bezwaar

 • Wanneer ouders en/of school bezwaar willen maken tegen een afgegeven toelaatbaarheidsverklaring kan dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij de manager van SWV Hanzelan PO, Koen Oosterbaan. Vervolgens zal deze contact opnemen en indien noodzakelijk het bezwaar voorleggen aan de landelijke bezwaar- en adviescommissie waarbij het SWV is aangesloten.