Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid

Wat is de CTT?

Wat is en doet de Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid.

Lees meer »

Vergaderdata CTT

Hier kunt u de vergaderdata van de CTT vinden.

Lees meer »

Formulieren downloaden

... voor aanmelding bij de CTT.

Lees meer »

TLV

Hier vindt u alles over een toelaatbaarheidsverklaring.

Lees meer »

Toelaatbaarheidsverklaring

 

De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van toepassing. Eén van de belangrijkste aspecten is de toelaatbaarheid tot het speciaal onderwijs (SO) en het speciaal basisonderwijs (SBO). Vanaf 1 augustus 2014 moet hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden afgegeven.

De TLV is een besluit van het samenwerkingsverband (SWV) dat aangeeft of de leerling wel of niet kan worden toegelaten tot het:

  1. Speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor scholen voor kinderen met gedragsproblemen (voorheen cluster 4)
  2. Scholen voor langdurig zieke kinderen (LZ)
  3. Scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)
  4. Scholen voor kinderen met lichamelijke (LG) en/of meervoudige handicaps (MG)
  5. Speciaal Basis Onderwijs (SBO).

Om een leerling te kunnen inschrijven heeft de (V)SO school of de SBO school een TLV van het samenwerkingsverband nodig. De wet verplicht dat deskundigen adviseren over de toelaatbaarheid tot het SO en SBO. Deze deskundigen werken samen binnen de CTT Zwolle. 

Voor scholen voor kinderen met visuele, auditieve en communicatieve problematiek geldt de TLV niet; daar organiseert de school de toelaatbaarheid zelf.

 

Hoe werkt de wet en de TLV ?

Tot 1 augustus 2014 regelde de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) van een regionaal expertisecentrum de toelaatbaarheid voor het (V)SO of een Leerlinggebonden financiering (LGF/rugzak). De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) deed dat voor het SBO. De aanvraag gebeurde door de ouders.

Vanaf 1 augustus 2014 zijn de CvI en de PCL opgeheven en moet het SWV een verklaring afgeven. De verklaring geldt alleen voor de toelaatbaarheid tot het SBO en het SO. Niet de ouders, maar het bevoegd gezag van de school moet tegenwoordig een verklaring aanvragen. Deskundigen (in dit geval de CTT) adviseren het SWV in het afgeven van een verklaring. 

 

Hoe gaat het bij het SWV 23-05 PO?

In ons SWV is een manager aangesteld die namens het bestuur van het SWV de TLV afgeeft. In ons SWV wordt gewerkt in regio clusters. Binnen deze clusters werken de scholen van diverse besturen met elkaar samen. De CTT Zwolle werkt voor de clusters Zwolle, Noord-Veluwe en Zwartewaterland. Scholen dienen de aanvraag voor een TLV in via Kindkans bij de adviescommissie (zie werkwijze CTT). Het bevoegd gezag van de school verleent eerst toestemming voordat de school de aanvraag indient. 

Na het indienen van het dossier, wordt de aanvraag geagendeerd en besproken door de adviescommissie. Vervolgens gaat het dossier met het deskundigenadvies naar de manager van het SWV. 

De manager hanteert een termijn van 2 weken om tot een besluit te komen. De termijn kan eventueel met 2 weken worden verlengd. De manager stelt de aanvrager (het schoolbestuur) op de hoogte van het besluit. Een kopie van het besluit gaat naar de ouders/verzorgers.

Indien een van deze beide partijen het niet eens is met het besluit, kan men uiteraard een nadere onderbouwing vragen. Ook kan men bezwaar aantekenen bij de landelijke bezwaar- en adviescommissie.