Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid

Wat is de CTT?

Wat is en doet de Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid.

Lees meer »

Vergaderdata CTT

Hier kunt u de vergaderdata van de CTT vinden.

Lees meer »

Formulieren downloaden

... voor aanmelding bij de CTT.

Lees meer »

TLV

Hier vindt u alles over een toelaatbaarheidsverklaring.

Lees meer »

Onderinstroom

De Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid (CTT) is  ook het aanmeldpunt voor leerling uit de voorschoolse instroom, ook wel 'onderinstroom'.  

Voortraject

De ouders doen (n.a.v. bijvoorbeeld een advies vanuit een voorschoolse instelling) een aanmelding bij de school van hun voorkeur. Is dit een basisschool dan is deze school verplicht om eerst te kijken of het kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. De school heeft vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht gekregen. Als uit de aanmeldingsinformatie blijkt dat er extra ondersteuning nodig is, dan zoekt zij actief naar de mogelijkheden voor een arrangement binnen de school of een andere school. Dit kan een school binnen het eigen bestuur zijn, binnen het samenwerkingsverband of een plek in het S(B)O. Zorgplicht is dus een trajectplicht en geen acceptatieplicht!

Is de school van voorkeur een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs, dan zal deze school een aanmelding doen bij de CTT voor een toelaatbaarheidsverklaring.

 

Ouders melden hun kind ten minste 10 weken voordat hun kind 4 jaar wordt aan bij de school van hun keuze. Na deze aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van dit kind. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Om te beslissen of het kind ingeschreven kan worden, maakt de school gebruik van de informatie die zij vanuit de aanmeldingsprocedure van ouders gekregen heeft. Ouders hebben namelijk een informatieplicht: zij moeten bij aanmelding van hun kind op school naar waarheid aangeven of er bij hun kind sprake is van specifieke behoeften die consequenties kunnen hebben voor het onderwijs.

Is er na 10 weken nog geen besluit genomen, dan heeft het kind recht op tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding totdat de school wel een goede plek heeft gevonden. Bij een positieve beslissing van de school volgt de inschrijving van het kind.

 

Aanmelding bij de CTT van een leerling vanuit de voorschoolse instroom

Aanmelding voor het Speciaal (Basis) Onderwijs:

Bij de CTT worden alle voorschoolse leerlingen besproken waarvan de ouders en het kind woonachtig zijn en ingeschreven staan bij de gemeentes die onder SWV Hanzeland vallen (met uitzondering van de regio Kampen en Raalte) en die aangemeld worden voor het Speciaal (Basis) Onderwijs. De TLV die wordt afgegeven voor het Speciaal (Basis) Onderwijs is landelijk geldig.

Een overzicht van deze gemeentes kunt u vinden onder ‘Wat is de CTT’.

 

Dossier versturen naar de CTT bij onderinstroom in het SBO of SO

De school (SO of SBO school) waar het kind wordt aangemeld, meldt in samenwerking met ouders en eventuele betrokken voorschoolse instelling het kind aan bij de CTT. Deze aanmelding kan gedaan worden door vanuit het leerlingvolgsysteem een Kindkans zorgaanvraag te doen.

 • Via ParnasSys een Kindkans zorgvraag insturen. Deze komt automatisch bij de CTT terecht voor alle scholen binnen samenwerkingsverband 2305PO
 • De volgende bijlagen dienen toegevoegd te worden: 
  • Aanmeldingsformulier CTT downloaden en invullen (zie map download formulieren)
  • Digitaal aanvraagformulier voor de Toelaatbaarheidsverklaring downloaden en invullen (zie map formulieren downloaden). Het is van belang dat bij voorschoolse leerlingen de gegevens van de school en het bestuur worden ingevuld van de school waar het kind is aangemeld.
  • De school vult in samenwerking met de betrokken voorschoolse instelling een Onderbouwing voor de aanmelding bij de CTT vanuit een voorschoolse instelling in (zie map formulieren downloaden).
  • Relevante dossierinformatie toevoegen die niet ouder is dan 2 jaar (denk aan; verslagen/handelingsplannen hulpverlening, diagnostische rapportages, medische informatie, logopedische informatie, psychologische/intelligentie onderzoeken, gedragsmatige onderzoeken, verslagen van voorschoolse instellingen) 

Het secretariaat van de CTT beoordeelt of het dossier compleet is en plant deze daarna in voor een vergadering.

 

Behandeling dossiers

  • Wanneer het dossier compleet is, wordt het ingepland voor bespreking. Een compleet dossier moet minimaal 2 werkweken voor de ingeplande vergadering aanwezig zijn. TLV verlengingsaanvragen moeten minimaal 3 werkweken voor de TLV verleningsvergadering compleet aanwezig zijn. 
  • Dossier wordt besproken in de CTT. De CTT geeft een advies ten aanzien van toelaatbaarheid. Dit deskundigenadvies wordt de toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband. 
  • Na afloop van de bespreking wordt er contact opgenomen met ouders en de school van herkomst
  • Het samenwerkingsverband stuurt de TLV en het deskundigenadvies naar ouders en het aanvragende schoolbestuur 

 

Bezwaar

 • Wanneer ouders en/of school bezwaar willen maken tegen een afgegeven toelaatbaarheidsverklaring kan dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij de manager van SWV Hanzeland PO, Koen Oosterbaan. Vervolgens  zal deze het bezwaar voorleggen aan de landelijke bezwaar- en adviescommissie waarbij het SWV is aangesloten.

 

Onder de button 'Vergaderdata CTT' zijn de data te vinden waarop de CTT leerlingen vanuit de voorschoolse instroom bespreekt (onder instroom)